Recent Scrum Masters from SarvaShikshan

SCRUM Master from SarvaShikshan Aasif Parvez (Sungard Availability Services) Ajay Kharade (Payvision) Ajit Abhyankar (Philips Healthcare) Amit Pradhan Anand Jamadagni (Sword Global India Pvt Ltd) Anirudha Bhide (Infosys) Avadhut Wadikar Pujari (Financial Technologies) Avinash Sarage (L&T Infotech) Bhanu Prakash Nukala (Aveva) Debasish Mishra (Linkedin) Ganesh […]